Passer au contenu principal

Disclaimer

Eigendom:

Deze website is eigendom van Bastin-Pack n.v..

Intellectuele eigendomsrechten:

Bastin-Pack n.v. verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt.

Aansprakelijkheid:

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Handelsmerken:

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van Bastin-Pack n.v. zijn:

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Bastin-Pack n.v. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site:

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre de firma Bastin-Pack n.v. hierdoor geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit de deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of andere zonder vermelding of in het geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

Bastin-Pack n.v. respecteert uw privacy:

Bastin-Pack n.v. hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot Bastin-Pack n.v. op volgend e-mailadres: info@bastinpack.be . Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant Bastin-Pack n.v. om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder "intern bedrijfsbeheer" klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. Bastin-Pack n.v. zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de site van Bastin-Pack n.v. valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Bastin-Pack n.v. gevestigd is, bevoegd.

Recevez notre newsletter

Pour une petite nouvelle de temps en temps, remplissez le formulaire ci-dessous et cliquez sur la flêche!

Garanti à qualité

Bastin-Pack est certifié BRC-IoP depuis 2004. Ceci garantit nos clients l'hygiène, la traçabilité et l' alimentarité de nos emballages. Cliquez sur les logos à droite pour télécharger les certificats BRC-IoP et ISO-9001.

Seuls les cookies fonctionnels et d'analyse

Le site Web fonctionne également dans une large mesure avec uniquement les cookies essentiels (fonctionnels et d’analyse). Notez que la fonction de discussion ne fonctionnera pas avec cela.

Accepter les cookies minimes

Aussi les préférences et les cookies de service?

Le site Web utilise ensuite les cookies essentiels, mais également des cookies avec vos préférences et des cookies liés au service (Drift Chat). En fermant le message ci-dessous, vous consentez à l'utilisation de tous les cookies conformément à notre politique en matière de cookies, à moins que vous n'ayez désactivé les cookies.