Ga naar de hoofdinhoud

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

BESTELLINGEN :

Indien, in geval van niet akkoord met de orderbevestiging, deze niet binnen de 8 dagen voor niet-akkoord wordt teruggestuurd per aangetekend schrijven, dan zal de koper verondersteld worden de overeenkomst te sluiten. Elke bestelling door de klant brengt automatisch de aanvaarding mee van onze verkoopsvoor- waarden. Elke bestelling heeft tot gevolg dat enkel onze voorwaarden toepasselijk zijn. Door de bestelling ziet de klant derhalve af van zijn eigen voorwaarden. Enkel door ons schriftelijk en uitdrukkelijk toegestane afwijkingen aan onderhavige algemene voorwaarden kunnen in aanmerking genomen worden.

IN ONTVANGSTNAME EN KWALITEIT :

De goederen worden verkocht, aangenomen en definitief aanvaard in onze fabriek zelfs ook wanneer de zending franco bestemming geschiedt. De koper is ver- plicht de koopwaar in elk opzicht na te zien, zonder dat hem zulks gevraagd wordt. Doet de koper deze kontrole niet, zo wordt de aanneming als definitief beschouwd en geen enkele klacht kan dan nog aanvaard worden. Indien de koopwaar, voor de verzending, om haar kwaliteit geweigerd wordt, beperkt onze verantwoordelijkheid zich zonder meer tot het vervangen der goederen, in een door ons te bepalen tijdsbestek en zonder dat de koper hiervoor enige schade- vergoeding mag eisen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik waartoe het papier, de zakken of andere artikelen bestemd zullen worden.

LEVERING :

De leveringstermijnen worden opgegeven ten titel van inlichting en bij benadering. Zij houden geen verplichtingen tot de levering op de vastgestelde datum in. Het vervallen van die datum vernietigt de koop niet ten gunste van de koper en geen enkele eis tot schadevergoeding kan ons, uit dien hoofde opgelegd wor- den. De prijzen zijn indicatief. De redenen door onze leveranciers voor het niet-uitvoeren hunner leveringen opgegeven, worden met de gevallen van heirkracht gelijkgesteld en ontheffen ons van onze verplichtingen, jegens onze eigen kopers.

VERZENDING :

Wij vervoeren de goederen altijd voor rekening en op risico van de koper, zonder verantwoordelijkheid voor ons, zelfs indien de prijzen franco, fob of cif vastge- steld werden. In geval van betwisting hebben alleen de gegevens der vrachtbrieven en ontvangstbewijzen van de verzenders bewijskracht. Geen enkele klacht uit hoofde van tekort in gewicht of hoeveelheid is afhankelijk, indien geen tegensprekelijke controle in onze fabriek plaats vond. De afleveringen bij een derde wor- den geheel op verantwoordelijkheid van de koper gedaan.

HET DRUKKEN :

Onze ontwerpen, tekeningen, schetsen of clichés blijven – zelfs ingeval van tussenkomst in de kosten door de klant – uitsluitend onze eigendom en in ons bezit, en mogen in geen geval gereproduceerd worden, nagemaakt of aan de concurrentie overgemaakt worden. De overhandiging van het “goed voor druk” ontlast ons van verantwoordelijkheid uit hoofde van vergissingen bemerkt na druk. Een vertraging in het bezorgen van het “goed voor druk” heeft tot gevolg het ophef- fen der aangenomen leveringstermijnen. De werken worden uitgevoerd voor rekening en risico van de koper, die als enige aansprakelijk is in geval van vervolging wegens namaak of verboden druk. De kleurvastheid der inkten kan niet gewaarborgd worden : een verschil kan geen aanleiding geven tot het weigeren van de koopwaar of het aanvragen van prijsvermindering.

CLICHES EN MODELLEN :

Wij zijn niet aansprakelijk voor wat betreft :

  1. de bewaring der clichés;
  2. de drukwerken welke onder het zegelrecht vallen;
  3. de verboden nadruk der gedeponeerde modellen;
  4. alle inbreuken op de wettelijke bepalingen betreffende het gebruik, het uitzicht en het formaat van sommige drukwerken.

De modellen, tekeningen en clichés door ons ontworpen of slechts door ons uitgevoerd, na gebruik door ons vernietigd of bewaard, zonder enige waarborg van ons, worden nooit aan de klanten teruggegeven, zelfs niet indien zij deze betaalden.

AFWIJKINGEN :

Een marge van circa 15% op de bestelde hoeveelheid, zal voor de koper altijd aanvaard moeten worden. Alle artikelen per gewicht verkocht, worden bruto voor netto gefaktureerd. Daar de tinten en de papierzuiverheid van fabrikatie tot fabrikatie kunnen verschillen, kunnen wij niet waarborgen dat onze levering, in kleur en zuiverheid, gans overeenkomstig zal zijn met onze monsters. Lichte verschillen in formaat, kwaliteit of dikte billijken geen klacht of weigering.

BETALINGEN :

De fakturen zijn betaalbaar op de zetel der Maatschappij Bastin-Pack NV – Neerhonderd 37 – B-9230 Wetteren, uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum. Vanaf de vervaldag der faktuur zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten van 1,5% per maand verschuldigd. Een begonnen maand is een verschuldigde maand. De schuldenaar mag het voordeel der tijdsbepaling voor het betalen der fakturen niet meer inroepen zodra hij in gebreke is één enkele factuur op de vervaldag te betalen. Onze agenten, vertegenwoordigers of bedienden zijn niet tot incasseren bevoegd. Slechts een stuk, getekend door één door ons aangesteld gevolmachtigde, zal de koper wettig jegens ons ontlasten.

In geval van niet akkoord dienen de fakturen geprotesteerd te worden bij aangetekend schrijven binnen de 10 dagen vanaf de faktuurdatum. Na verloop van deze termijn wordt het protest als onontvankelijk beschouwd.

VERBINTENISSEN :

Indien de koper al zijn verplichtingen niet nakomt of voor een deel hiervan in gebreke blijft, hebben wij het recht de overeenkomst te schorsen zonder daarom voorafgaandelijk tot een “in mora” stelling te moeten overgaan, met voorbehoud van schadevergoeding met een minimum van 20%. Wij behouden op elk ogen- blik het recht, voor of gedurende de uitvoering van het kontrakt een waarborg van de koper te eisen voor het stipt nakomen van zijn verplichtingen, zelfs indien niets van die aard bij het sluiten der overeenkomst voorzien werd. Wij behoeven geen enkele reden op te geven ter verrechtvaardiging van deze aanvraag. Een weigering om op dit verzoek in te gaan geeft ons het recht de koop in zijn geheel te vernietigen en een eis tot schadeloosstelling in te dienen.

SCHADEBEDING :

Zo de schuldenaar niet betaalt op de vervaldag en nalaat te betalen binnen de acht dagen na aanmaning per aangetekend schrijven, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 20%; met een minimum van 50 Euro. Dit bedrag mag evenwel niet worden verward met de gerechtskosten, noch met de rechtsplegingsvergoeding of uitgavenvergoeding, noch met de intresten.

EIGENDOMSVOORBEHOUD :

De eigendom van de goederen gaat eerst over op de koper nadat alle aan ons verschuldigde bedragen, inclusief rente, kosten en schadevergoedingen volledig zijn voldaan. De koper is niettemin gehouden het verkochte tegen alle normale risico’s te verzekeren, vanaf het moment dat de goederen krachtens deze voor- waarden binnen zijn risicosfeer zijn. Zolang de eigendom van de goederen nog niet op de koper is overgegaan, is de koper gehouden op de desbetreffende goe- deren de eigendom van Bastin-Pack NV zichtbaar aan te geven. In geval dat beslag op de goederen, opschorting van betaling of faillissement van de koper zich voordoet alvorens het gekochte goed volledig is betaald, is de koper verplicht hiervan terstond melding te maken en tevens de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of curator van het gemaakte eigendomsvoorbehoud terstond op de hoogte te brengen. De koper zal de goederen niet mogen vervreemden, bezwaren, bij een ander in gebruik geven of verplaatsen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Indien zich één van de hierboven genoemde geval- len voordoet, hebben wij onder meer het recht de goederen onmiddellijk terug te nemen en schadevergoeding te vorderen wegens waardevermindering der goe- deren of anderszins.

BEVOEGDE RECHTBANKEN :

Alle betwistingen behoren zonder uitzondering tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waarin onze maatschappij haar zetel heeft. De accepta- ties of wissels op de kopers brengen met zich noch schuldvernieuwing noch afwijking van deze bepalingen.

COMPETENTIE :

Wij behouden ons het recht voor om de koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.

BASTIN-PACK – Neerhonderd 37 – B-9230 Wetteren

Ontvang onze nieuwsbrief

Maak je geen zorgen, wij zullen je niet elke dag bestoken met een nieuwsbrief! Af en toe willen we je gewoon op de hoogte houden van het reilen en zeilen in ons bedrijf. Wij sturen ook gratis uitnodigingen voor verschillende beurzen. Meld je dus snel aan!

Download hier de certificaten

Bastin - Pack is al sinds 2004 BRC-IoP en ISO-9001 gecertifieerd. Wij garanderen onze klanten de traceerbaarheid, hygiëne en voedselveiligheid van onze verpakkingen. Download de certificaten door op het logo hier rechts te drukken.

BRCGS CERTIFICAAT
ISO 9001 CERTIFICAAT

Enkel functionele en analyse cookies

De website werkt ook voor een groot deel met enkel de essentiële cookies (functionele en analyse). Let wel, de chatfunctie zal hiermee niet werken.

Minimale cookies accepteren

Ook voorkeuren en service cookies?

De website gebruikt dan de essentiële cookies maar ook cookies met uw voorkeuren en service-gerelateerde cookies (Drift Chat). Door deze boodschap hieronder te sluiten, stemt u in met ons gebruik van alle cookies in overeenstemming met ons cookie beleid, tenzij u de cookies hebt uitgeschakeld.